• HOME
  • > คู่มือการเข้าถึง

คู่มือการเข้าถึง

วิธีเดินทางไปมิชิมา

แผนที่การเข้าถึง

แผนที่การเข้าถึง

TOP

HOME
คู่มือการเข้าถึง
ศูนย์ท่องเที่ยวเมืองมิชิมา
  • 2-29 Ichiban-cho, Mishima City, Shizuoka Pref.
  • โทรศัพท์ 055-971-5000
  • แฟกซ์ 055-971-8882
  • ติดต่อสอบถามที่่นี่